Iaijutsu tamashigiri

Two man Daito kata

Iaijutsu Tamashigiri

Iaijutsu tamashigiri